"Biz ki Melik-i Turan, Emîr-i Türkistan'ız, Biz ki Türk oğlu Türk'üz,
Biz ki milletlerin en kadîmî ve en ulusu Türk'ün başbuğuyuz!"
EMİR TİMUR

Güney Azärbaycan bölməsi üçün arxivTäbriz Türk şähäridir, Täbriz İranın deyil!

28 Nov 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Edebiyat, Güney Azärbaycan

İltimas Sämimi “Täbriz buna inanmaz, inansa, Täbriz deyil.” Sabir Rüstämxanlı Hicranlara qärq olub märd oğullar vätäni, Torpağın iniltisi yaman ağladır mäni. Ulu Türkün diyarı, Babäklärin mäskäni, Farsın zalımlığıdır, günah zamanın deyil, Täbriz Türk şähäridir, Täbriz İranın deyil! Xalqımın här bir sözü düşmänlärä ox olub, Häqiqätin bağrına dağ basanlar çox olub, Häqiqät ki, yaşayıb, dağ basanlar […]

Share


Yenilmäz Babäkimiz, ruhumuzdasan!

26 Aug 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Güney Azärbaycan, Köşe Yazıları, Yazılar

İşıqlı ATALI 837-ci il avqustun 26-da qähräman Bäzz qalası äräblär täräfindän işğal olundu. Babäk Xürrämdin dünyanın azman imperiyalarından biri ilä axıra kimi şäräflä döyüşdü. Bu, Türk yenilmäzliyi, birsifätliyi idi. Täässüf ki, bu tarixi demäk olar, çox az soydaşımız xatırlayır. Aydınlarımız bu mövzuda danışmaq istämirlär. Ancaq özgälärdän, özgälärin qährämanlarından çox danışırıq, onları başımıza qaldırırıq. Tarix millät […]

Share


Çaldıran savaşı– bütün türklär üçün böyük därsdir

23 Aug 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Güney Azärbaycan, Köşe Yazıları, Yazılar

İşıqlı ATALI (Çaldıran fälakätinin 500-cü ildönümüdür) Avqustun 23-ü iki böyük türk hökmdarı Şah İsmayıl Xätayi ilä Sultan Sälim arasında baş vermiş dähşätli Çaldıran fälakätinin (1514-cü il) 500-cü ildönümüdür. XVI äsrin başlanğıcında ciddi, dayanıqlı güc olan iki türk imperiyasının varlığı Avropanı qorxutmağa başlamışdı. Türkü sevmäyänlär nä olur-olsun, onları bir-biri ilä vuruşdurmağa, zäiflätmäyä çalışırdılar. *** Nähayät, Şah […]

Share


Doktor Cavadı

15 Aug 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Edebiyat, Güney Azärbaycan

Şirin Xanım Kärimbäyli Şadiman Bu gün Cavad Heyät Bakıda torpağa tapşırıldı, mäzar evi nurlu olsun, täbibliyindän, alimliyindän öncä, o, böyük VÄTÄNDAŞ idi… Dilindän düşmädi Vätän torpağı, Qälbdä dalğalatdı üçräng bayrağı, Güneydän Quzeyä gäzdi ayağı, Çıxmaz qälbimizdän işıqlı adı. Yaşadar «Varlıq»ı doktor Cavadı. Güneydä çalxatdı TÜRK varlğını, Sevdi anasıtäk bärk varlığını, Etmädi çoxlartäk tärk varlığını, Oldu […]

Share


Dünya Azärbaycanlıları Konqresinin bäyanatı

4 Jun 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Güney Azärbaycan, Haberler

Bakı, Yalquzaq.com, 03.06.2014 – Bu günlärdä İranın Azärbaycandakı fövqäladä vä sälahiyyätli säfiri ağayi Möhsün Pakayin Täbrizdä jurnalistlärä açıqlama verärkän müstäqil Azärbaycan Respublikasının ünvanına bir sıra ittihamlar säsländirmiş, ölkänin daxili işlärinä müdaxilä hesab oluna biläcäk fikir vä mülahizälärä yer vermişdir. Säfir ölkädäki ictimai-siyasi duruma, sosial-iqtisadi mäsälälärä toxunmuş, sähiyyä, tähsil, hüquq vä digär sahälärdä görülän işlärä münasibät […]

Share


Azärbaycanın bölünmüş taleyi

22 May 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Güney Azärbaycan, Köşe Yazıları, Yazılar

İşıqlı Atalı Güney Azärbaycandakı 2006-cı il 22 may hadisälärindän 8 il ötür. Ötän illärdä durumun daha da gärginläşdiyi göz qabağındadır. Soydaşlarımızın milli azadlıq yönündäki çabaları çox hallarda istäkdän o yana getmir. Durumun tählili onu deyir ki, bütün hallarda Güney Azärbaycanda nä qädär çätin olsa da, milli kimlik yönündä maariflänmäyä, maarifländirmäyä gäräk var. İndi İran kimi […]

Share


21 Azär häräkatı vä davam edän äsarät

12 Dec 2013 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Güney Azärbaycan, Köşe Yazıları, Yazılar

İşıqlı ATALI Dekabrın 12-dä 21 Azär Häräkatının 67-ci ildönümü tamam olur. Häm İran, häm dä keçmiş SSRİ täräfindän döyülän, söyülän, tähqirlärä tuş gälän, mähv edilän häräkatın mahiyyätini anlamaqdan äslindä bir xalq olaraq uzaq düşmüşük. 21 Azär Häräkatı här şeydän ävväl Güney Azärbaycan demokratlarının SSRİ-yä bel bağlamağının acı näticälärini göstärdi. Ancaq häräkat Moskvanın istäyinin näticäsi kimi […]

Share


Bütöv Azärbaycan Ocaqlarından ABŞ-a mäktub

28 Nov 2013 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Güney Azärbaycan, Haberler

ABŞ Nümayändälär Palatasının Xarici Älaqälär Komitäsinin Näzarät vä Araşdırma üzrä alt komitäsinin sädri cänab Dana Rohrabakerä Bütöv Azärbaycan Ocaqları täräfindän AÇIQ MÄKTUB Hörmätli cänab Dana Rohrabaker, Mälundur ki, şovinist İran rejimi täräfindän qeyri-fars xalqlarının, o cümlädän sayı 35 milyondan çox olan Güney Azärbaycan türkünün milli haqları kobud şäkildä pozulur. Bu xalqlar molla rejimi täräfindän öz ana dillärindän istifadä […]

Share


Heydär Äliyev vä Güney Azärbaycan mäsäläsi

24 Oct 2013 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Güney Azärbaycan, Söyleşi

“Sosialist Almaniyasından gälän kitablara sovetlär çox ängäl törätmirdi” Mayis Älizadä: “Doktor Kängärli mänä demişdi ki, sovet dönämindä bizim Bakıda gizli tämasda olduğumuz adamlarımız vardı. Mäsälän, Abbas Zamanov, Bäxtiyar Vahabzadä, Xudu Mämmädov, Dilara Äliyeva” Türkiyädä yaşayan jurnalist-yazar, Dr. Mayis Älizadänin müsahibäsi: – Mayis bäy, professor Abbas Zamanov şäxsiyyäti kim olub? – Märhum professor Abbas Zamanov Azärbaycan […]

Share


Gülüstan faciäsinin 200 ili

12 Oct 2013 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Güney Azärbaycan, Köşe Yazıları, Yazılar

İşıqlı Atalı Oktyabrın 12-dä tarixi Azärbaycan torpaqlarını ikiyä bölän “Gülüstan” müqaviläsinin bağlanmasından 200 il ötür. Bu müddätdä Azärbaycan tarixi torpaqlarının 80 faizini itirib. Keçmişdä baş veränlärä nä qädär ağrıyıb-acısaq da, sonradan yanlışları düzältmäk çox çätin olur. Millätimizin, torpaqlarımızın bütövläşmäsini, bir olmasını hälä ki, gerçäkläşdirmämişik. 200 ildä Azärbaycan türklärini iki yerä ayıran “Gülüstan” müqaviläsi özündän sonra […]

Share


Babäk Xürrämdinin qährämanlığı bütün zamanları aşır

26 Aug 2013 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Güney Azärbaycan, Yazılar

İşıqlı ATALI 837-ci il avqustun 26-da (1176) qähräman Bäzz qalası äräblär täräfindän işğal olundu. Babäk Xürrämdin dünyanın azman imperiyalarından biri ilä axıra kimi şäräflä döyüşdü. Bu, Türk yenilmäzliyi, birsifätliyi idi. Täässüf ki, bu tarixi demäk olar, çox az soydaşımız xatırlayır. Aydınlarımız bu mövzuda danışmaq istämirlär. Ancaq özgälärdän, özgälärin qährämanlarından çox danışırıq, onları başımıza qaldırırıq. Tarix […]

Share


Çaldıran savaşında qalib olmadı

23 Aug 2013 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Güney Azärbaycan, Yazılar

İşıqlı Atalı Avqustun 23-ü iki böyük türk hökmdarı Şah İsmayıl Xätayi ilä Sultan Sälim arasında baş vermiş dähşätli Çaldıran fälakätinin (1514-cü il) 499-cu ildönümüdür. XVI äsrin başlanğıcında ciddi, dayanıqlı güc olan iki türk imperiyasının varlığı Avropanı qorxutmağa başlamışdı. Türkü sevmäyänlär nä olur-olsun, onları bir-biri ilä vuruşdurmağa, zäiflätmäyä çalışırdılar. Nähayät, Şah İsmayılla Sultan Sälimin arasını vura […]

Share


Hamıya, hamıya, hamıya: Susmayaq!!!

2 Aug 2013 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Güney Azärbaycan, Köşe Yazıları, Yazılar

Elşad PAŞASOY Güney Azärbaycandan yenä dä häyäcanlı xäbärlär gälir. Ruhaninin prezident seçilmäsindän sonra 35 milyonluq türk toplumunun häyatında ciddi däyişikliklärin olacağına dair gözläntilär özünü doğrultmadı. Ähmädinejad kimi Ruhani dä Täbriz başda olmaqla Güneyin iri şähärlärindä Azärbaycan türklärinä täbii haqlarını alacaqları barädä vädlär verib prezident kürsüsünä qalxandan sonra qan qardaşlarımızın durumu daha da ağırlaşıb. Necä ki, […]

Share


Bakının Täbrizä ikinci açıq mäktubu

14 May 2013 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Güney Azärbaycan, Köşe Yazıları, Yazılar

Şirinxanım Kärimbäyli Şadiman Äzizim Täbriz, qardaşım, can sirdaşım, üräyimin yarısı, qälbimin parçası… Yadında qalıbsa, bir müddät ävväl säni idarä edänlär cavan şairlärimizi tutub zindana salanda sänä mäktub yazmışdım, amma mäktub yetişändän bir qädär sonra şairlärimizi dustaqlıqdan azad edib sağ-salamat bu taya yolladın. Män demiräm a bu mänim sänä yolladığım mäktuba görä oldu, xeyr! Yäqin säni […]

Share