"Biz ki Melik-i Turan, Emîr-i Türkistan'ız, Biz ki Türk oğlu Türk'üz,
Biz ki milletlerin en kadîmî ve en ulusu Türk'ün başbuğuyuz!"
EMİR TİMUR

Ankaranı kim partlatdı? Ehtimal…

14 Mar 2016 | Göndərən: | Bölmələr: AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Köşe Yazıları, TÜRKİYE, Yazılar
Azär Häsrät

Azär Häsrät

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

Bu gün (13 mart, 2016) Ankarada yenä dä partlayış oldu. Täfsilatı geniş işıqlandırılmaqda olduğu üçün, üzärindän keçiräm. Yalnız bunu kimin, hansı qüvvänin etdiyi üzärindä dayanmaq istärdim. Ehtimallar var. Mänim dä ehtimallarım var.

Bir çoxlarına görä, bu terrorun arxasında Rusiya dayanır. Tutarqa kimi Türkiyänin Rusiya uçağını vurmasından sonra münasibätlärin pisläşmäsi göstärilir. Ağlabatandır. Çünki Rusiya mäntiqlä bu vä ya digär şäkildä Türkiyädän säs gätirän qisas almalıydı. Bura Rusiya prezidenti V.Putinin davamlı olaraq Türkiyäni emosional şäkildä hädäfä almasını da älavä etsäk, quzey ayısının belä bir terrorun arxasında ola biläcäyi ehtimalı daha da möhkämlik qazanar. Haqlı olaraq. Yäni görünän odur ki, Rusiyanın Türkiyädän alacağı qisası var, üstälik, Suriyadakı Türkiyä düşmäni qruplarla işbirliyi içindädir, demäli, onların älilä Ankaranı qana bulaya bilär.

Elä fevralın 17-dä Ankarada baş vermiş terror zamanı da bu ehtimallar güclü şäkildä täbliğ edilirdi. Bütün qärb mediası säs-säsä verib olayın arxasında Rusiyanın olma ehtimalını häväslä tirajlayırdı.

Amma burada daha maraqlı bir mäqam çoxlarının diqqätindän qaçır. Yaxud da biläräkdän arxa plana keçirilir: Türkiyä Prezidenti R.T.Erdoğanın planlanan Azärbaycan säfäri.

Fevralın 18-i üçün säfär näzärdä tutulmuşdu, Ankarada partlayış bir gün öncä – 17-dä baş verdi. Ağır bir olay Erdoğanın Azärbaycan säfärini ertälämäsinä säbäb oldu.

İndi dä Erdoğan martın 15-dä Bakıya gälmälidir. Terror ayın 13-dä baş verir.

Anlaşılan odur ki, hansısa qüvvälär Türkiyä prezidentinin Azärbaycana säfärini ängällämäk istäyir. Bäli, mähz bu sonuc, mäncä, daha qabarıq şäkildä näzärä çarpır. Bälli olduğu kimi, Erdoğanın Bakı säfärindä Türkiyä-Azärbaycan Yüksäk Düzeyli Strateji İşbirliyi Konseyinin V toplantısı keçiriläcäk. İndi bir anlığa düşünäk ki, belä bir yüksäk düzeyli toplantı kimin işinä yaramaz? Täbii ki, häm Azärbaycanın, häm dä Türkiyänin ortaq düşmänlärinin. Bu, mäsälänin bir täräfi.

Digär täräfdän dä xatırladaq ki, Rusiya-Türkiyä münasibätlärindäki gärginlikdän sonra Azärbaycan Prezidenti İlham Äliyevin bu iki böyük dövlät arasında münasibätlärin ilıqlaşmasında roluna ciddi zärurät yaranıb. Onun son aylardakı tämaslarını vä çalışmalarını yaxından izläyänlär birmänalı deyä bilär ki, İ.Äliyev bu rolun öhdäsindän böyük ustalıqla gälmäkdädir. O, davamlı olaraq Moskva vä Ankarayla danışıqlar aparır, ayrıntıları açıqlanmasa da, iki ölkä arasındakı münasibätlärin istiläşmäsinä çalışır vä görünür, bu işdä iräliläyiş dä var. Elä isä Türkiyä ilä Rusiya arasında münasibätlärin normallaşması kimin işinä yaramır? Bax, Ankaradakı fevral vä indi dä mart terrorunun arxasında mähz o qüvvälärin olması ehtimalı heç dä zäif däyärländirilmämälidir.

Burada äsas mäqsäd, täbii ki, Türkiyä ilä Rusiya arasında münasibätlärin bärpasını ängällämäkdir. Bir az därin düşünändä isä daha bir mäqsädin konturlarını da görä bilärik: Azärbaycan Prezidentinin vasitäçilik rolunu heçä endirmäk.

Ägär mähz Prezident İ.Äliyevin vasitäçiliyi sonucu Rusiya ilä Türkiyä umu-küsünü bir qırağa qoyub ortaq mäxräcä gälärsä, bu, onun qlobal säviyyäli siyasät adamı olduğunu bir daha täsdiqlämäklä, mövqelärini daha da möhkämländirmiş olardı. Häm ölkä içindä, häm dä qlobal säviyyädä. Täbii ki, belä bir uğurdan sonra qärbin İ.Äliyevlä güc mövqeyindän danışması daha da çätinläşmiş olardı.

Bütün bunları diqqätä alaraq belä ehtimal edä bilärik ki, Ankara terror olaylarının arxasında Rusiya-Türkiyä münasibätlärinin normal mäcraya düşmäsini, bu işdä Prezident İ.Äliyevin uğurlu vasitäçiliyini häzm edä bilmäyän qüvvälär dayanır.

Täkrar sual edäk: kimdir onlar?

Mäncä, här käs bunun qärb märkäzläri olduğunu anlamışdır artıq.

O zaman, ägär belädirsä, nä etmäli? Mäncä, R.T.Erdoğan heç näyä baxmadan bu däfä Bakıya gälmäli, yüksäk düzeyli görüşläri vä toplantıları keçirmälidir. Ki, bunu istämäyän güclärä onlardan çäkinmädiyini göstärsin.

Oxunma sayı: 0
Share
Açar sözlər: , , ,

Şərhinizi əlavə edin