"Biz ki Melik-i Turan, Emîr-i Türkistan'ız, Biz ki Türk oğlu Türk'üz,
Biz ki milletlerin en kadîmî ve en ulusu Türk'ün başbuğuyuz!"
EMİR TİMUR

Platforma

Azär Häsrätin ideoloji platforması (Yalquzaq platforması)

Bu platforma Azär Häsrätin şäxsi ideoloji fikir bazası olub istänilän insanımız üçün açıq vä istifadäsi mümkün bir mänbä kimi näzärdä tutulub. Platformada dövlät, millät, din, mädäniyyät, mänäviyyat, torpaq vä s. kimi mäsälälärä yer ayrılıb. Här bir mäsälä eyni däräcädä önämli olmaqla bärabär onlara kompleks yanaşmanın täläb edildiyi dä unudulmamalıdır. Platforma ilkin variantda täqdim edilir. Bununla belä gäläcäkdä fikir dostlarımızın täklifläri dä näzärä alınmaqla onun daha da täkmilläşdirilmäsi mümkündür. Häläliksä äqidä dostlarımıza vä bizi tanımaq istäyänlärä platformanı aşağıdakı formada täqdim edirik.

Niyä mähz Azär Häsrätin ideoloji platforması (yaxud da Yalquzaq platforması)? Platforma mähz vä yalnız Azär Häsrätin şäxsi görüşlärinä äsaslandığına görä, ona “Azär Häsrätin ideoloji platforması” adı verilib. Mümkündür ki, burada yer alan görüşlär başqa insanların da üräyincä olsun. Ancaq bu o demäk deyil ki, Azär Häsrätin görüşlärini içärän ideoloji platforma başqalarının da fikirlärinä äsaslanaraq tärtib edilib. Bir daha vurğulamaq lazımdır ki, bu platforma yalnız vä yalnız Azär Häsrätin illär uzunu topladığı täcrübä, araşdırma vä gäldiyi şäxsi qänaätlärä äsaslanır. “Yalquzaq platforması” ifadäsinä gälincä isä demäliyik ki, burada färdä vä onun täkbaşına fäaliyyätlärinä üstünlük verildiyi üçün platforma belä adlanır. Yäni bu platformanı bäyänib qäbul edäcäk insanların başqaları ilä birläşib här hansı birlik yaratmasına, yaxud mövcud birliklärä qoşulmasına gäräk yoxdur. Här käs bir yalquzaqdır vä yalquzaqlar bir qayda olaraq täkbaşına gäzib-dolaşar, istädiklärini edärlär. Bizim platformamız da här käsä yalquzaq tipi bir färd olduğunu xatırlatmaqla bärabär onun täkbaşına çox işlär görä biläcäyini tälqin etmäk üçündür.

Dövlät

Här bir färd özünün mänsub olduğu dövlätä sädaqätli olmalıdır. İstänilän halda bu dövläti qorumalı, ona qulluq etmäli, hakimiyyät başında kimin durmasından asılı olmayaraq här zaman düşünmälidir ki, bu dövlät mänimdir vä ona bir şey olarsa, mänä olmuşdur demäk. Buna görä dä istär ölkä içindä, istärsä dä ölkädän känarda olarkän här bir färd özünün bütün davranış vä häräkätläriylä dövlätinä zärär vurmamağı väzifä olaraq bilmäklä bärabär, onun ucaldılması üçün çalışmalıdır. Dövlät üçün här şeyindän keçmäyä hazır olmalı, här an säfärbär olunmağa hazır äsgär olduğunu unutmamalıdır. Hökumätlär gälär gedär, dövlätsä äbädidir. Dövläti babalarımız bizä miras qoyub, biz dä onu özümüzdän sonrakılara än azından babalarımızın qoyduğu qädär miras qoymağı bacarmalıyıq.

Millät

Här bir färd öz milli kimliyini, hansı millätä mänsubluğunu mütläq öyränib müäyyän etmälidir. Bundan sonra öz millätinä sädaqätini daim qorumalı, onun adına xäläl gätiräcäk häräkät vä davranışlardan çäkinmälidir. Başqa millätlär sırasında öz millätinin daha layiqli yer tutması üçün älindän gälän här şeyi etmäli, bunun üçün istänilän vaxt istänilän häräkätä hazır olmalıdır. Sayğılı davranan digär millätlärä qarşı sayğılı olmaq, düşmäm münasibäti seçilänlärlä isä düşmänçilikdän çäkinmämälidir.

Din

Din här bir färdin doğuşdan sahib olduğu bir ruh mäsäläsidir. Här bir färd öz dininä daim sayğı duymalı, onun buyurduqlarına uyğun davranmalı, mümkün olduqca dinin gäräktirdiklärini icra etmälidir. Başqa dinlärä tapınanlara da sayğı duymalı, onların icra etdiyi ayinlärä sayğı ilä yanaşmalıdır. Färdin dinini däyişmäsi insan azadlıqları baxımından yolverilän olsa da Yalquzaq platforması bunu mäqsädäuyğun vä yolverilän hesab etmir. Çünki din dä bir äqidä mäsäläsidir vä äqidäsini däyişänlärin öz dövlätinä vä millätinä sadiq olacaqları şübhä doğurur.

Mädäniyyät

Mädäniyyät här bir millätin inkişaf säviyyäsinin önämli göstäricilärindändir. Här bir färd bunu näzärä almaqla keçmişinä boylanmalı, buraxılmış sähvläri götür-qoy edib onların täkrarlanmaması üçün çalışmalıdır. Yalquzaqlar millätin mädäni säviyyäsinin yüksälmäsi, başqa millätlär arasında daha layiqli yer tutması üçün şäxsi nümunälär nümayiş etdirmälidirlär. Buna görä dä här bir davranış ölçülüb-biçilmäli, hätta kimsänin görmädiyi bir yerdä belä atılan addımlara vä häräkätlärä diqqät edilmälidir.

Mänäviyyat

Bu, daha çox bir äxlaq mäsäläsi kimi başa düşülmälidir. İnsanlar täk olarkän bir özläri, bir vicdanları, bir dä Tanrıdan başqa kimsä vä näsä onları müşayiät etmir. Belä hallarda bir çoxları bäd ämällärä yol vermäkdän çäkinmir, insanların görä biläcäyi yerdä etmädikläri häräkätläri edirlär. Yalquzaqlar isä belä davranışlardan uzaq olmalıdır. Hamının gözü qarşısında edä biläcäyiniz häräkätläri täk olduğunuz zaman da edin. Bäzi istisna halları çıxmaq şärtilä (täbii täläbatlar vä s.) insanların gözü qarşısında etmäkdän çäkindiyiniz häräkätläri heç zaman gizlindä dä etmäyin.

Torpaq

Yalquzaqlar üçün torpaq bir namus mäsäläsidir. Bizä miras olaraq buraxılmış torpaqları här birimiz qorumağa vä gäläcäk näsillärä ötürmäyä borcluyuq. Ona görä dä vätändaşı olduğumuz dövlätin vä sahibi olduğumuz ölkänin torpaqlarının bütünlüyünün qayğısına qalmalıyıq. Mümkündür ki, ätrafımızda kimlärsä torpağa biganä yanaşsın. Bu heç dä o demäk deyil ki, yalquzaqlar da onlara baxıb eyni münasibät särgilämäkdä haqlı sayıla bilärlär. Torpaq ona sahib olmağı bacaranlarındır.

Davamı olacaq…

Oxunma sayı: 0